Privacy policy

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian.

Загальні положення

Однією з найважливіших умов реалізації цілей діяльності Приватного підприємця (далі по тексту – «Оператор») і мобільного застосування для автомийок «ICW Connect» (далі по тексту – «ICW Connect», «мобільний додаток») є забезпечення необхідного і достатнього рівня інформаційної безпеки інформації, до якої, в тому числі, відносяться персональні дані.

1. В рамках цього документа використовуються наступні терміни:

1.1. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної фізичної особи, приватного підприємця або юридичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.2. «Оператор» – особа, яка самостійно організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.3. «Сайт» – сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою мережі Інтернет по доменних іменах та (або) по мережевих адресах, що дозволяє ідентифікувати сайти в мережі Інтернет. Адреси сайту: https://www.icw.ua/

1.4. «Мобільний додаток» – програма для електронних обчислювальних машин, що встановлюється на пристрій Замовника під управлінням мобільних операційних систем iOS, Android і дозволяє автоматизувати процес формування замовлень на надання послуг мийки автомобілів і їх оплати. Назва мобільного застосування в Apple App Store і Goolge Play Market: ICW Connect.

1.5. Можливість внесення Замовлення Замовника в програмно-апаратний комплекс – прийом Замовлення через мобільний додаток, його обробка, оплата і передача Виконавцю, а також інформування Замовника про виконання Замовлення за допомогою мобільного додатку. Оператор не надає Замовнику послуги з миття автомобілів або будь-які інші послуги.

1.6. «Замовник» або «Користувач» – фізична особа, юридична особа або приватний підприємець, який здійснює внесення Замовлення за допомогою мобільного додатку Оператора і надає в цих цілях свої персональні дані.

1.7. «Виконавець» – індивідуальний підприємець або юридична особа, яка надає послуги мийки автомобілів Замовнику через мобільний додаток Оператора.

1.8. «Замовлення» – оброблена мобільним додатком Оператора інформація про потреби Замовника на виконання послуг з миття автомобіля які надаються Виконавцями.

1.9. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна) , витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.10. «Автоматизована обробка персональних даних» – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

1.11. «Надання персональних даних» – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

1.12. «Блокування персональних даних» – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

1.13. «Знищення персональних даних» – дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.14. «Інформаційна система персональних даних» – сукупність інформації, що містяться в базах даних і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.

1.15. «Ідентифікатор пристрою» – унікальні дані, що дозволяють ідентифікувати пристрій Замовника, на якому встановлено мобільний додаток, що надаються самим пристроєм або розраховуються мобільним додатком.

2. Здійснюючи внесення Замовлення в мобільному додатку Оператора, Замовник погоджується з умовами цієї політики, в тому числі дає згоду Оператору на обробку своїх персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства необхідна така згода.

Персональні дані

3. В ході обробки персональних даних Замовник має право:

3.1. На отримання інформації, яка стосується обробки його персональних даних, в тому числі містить:

3.1.1. Підтвердження факту обробки персональних даних;

3.1.2. Правові підстави і цілі обробки персональних даних;

3.1.3. Цілі і застосовувані способи обробки персональних даних;

3.1.4. Відомості про найменування та місцезнаходження особи, яка займається обробкою персональних даних, відомості про осіб (за винятком працівників Оператора), які мають доступ до персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору з Оператором або на підставі чинного законодавства;

3.1.5. Оброблювані персональні дані, які стосуються відповідного суб’єкта персональних даних, джерело їх отримання, якщо інший порядок подання таких даних не передбачений чинним законодавством;

3.1.6. Терміни обробки персональних даних, в тому числі терміни їх зберігання;

3.1.7. Порядок здійснення Замовником прав, передбачених чинним законодавством;

3.1.8. Інформацію про здійснену або про передбачувану транскордонну передачу даних;

3.1.9. Найменування або прізвище, ім’я, по батькові та адреса особи, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Оператора, якщо обробка доручена або буде доручена такій особі;

3.1.10. Інші відомості, передбачені чинним законодавством.

3.2. Вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.

3.3. Оскаржити дії або бездіяльність Оператора в уповноважений орган із захисту прав суб’єктів персональних даних або в судовому порядку, якщо Замовник вважає, що Оператор здійснює обробку його персональних даних з порушенням вимог чинного законодавства або іншим чином порушує його права і свободи.

3.4. На захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі на відшкодування збитків та (або) компенсацію моральної шкоди в судовому порядку.

4. В ході обробки персональних даних Оператор зобов’язується:

4.1. Надати Замовнику на його прохання наступну інформацію:

4.1.1. Підтвердження факту обробки персональних даних;

4.1.2. Правові підстави і цілі обробки персональних даних;

4.1.3. Цілі і застосовувані способи обробки персональних даних;

4.1.4. Своє найменування і місце знаходження, відомості про осіб (за винятком працівників), які мають доступ до персональних даних або яким можуть бути розкриті персональні дані на підставі договору або на підставі закону;

4.1.5. Оброблювані персональні дані Замовника, джерело їх отримання, якщо інший порядок подання таких даних не передбачений чинним законодавством;

4.1.6. Терміни обробки персональних даних, в тому числі терміни їх зберігання;

4.1.7. Порядок здійснення Замовником прав, передбачених чинним законодавством;

4.1.8. Інформацію про здійснену або про передбачувану транскордонну передачу даних;

4.1.9. Найменування або прізвище, ім’я, по батькові та адреса особи, яка здійснює обробку персональних даних за дорученням Оператора, якщо обробка доручена або буде доручена такій особі;

4.1.10. Інші відомості, передбачені чинним законодавством.

4.2. Забезпечити вжиття заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Замовника.

4.3. Опублікувати чи іншим способом забезпечити необмежений доступ до документа, який визначає політику щодо обробки персональних даних, а також до відомостей про реалізовані вимоги щодо захисту персональних даних.

5. Метою збору і обробки персональних даних Замовника є укладення договору між Замовником та Виконавцем про надання Замовнику послуг мийки автомобіля, а також оплата зазначених послуг.

6. Персональні дані Замовника зберігаються на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем обробки персональних даних.

7. Оператор збирає і обробляє наступні персональні дані Замовника:

7.1. Прізвище та ім’я;

7.2. Абонентський телефонний номер;

7.3. Адреса місця знаходження;

7.4. Адреса електронної пошти.

8. Персональні дані Замовника знищуються Оператором в наступних випадках:

8.1. Після закінчення трьох років з моменту внесення Замовником в програмно-апаратний комплекс Замовлення;

8.2. У разі відкликання Замовником згоди на обробку його персональних даних.

9. Знищення персональних даних Замовника здійснюється без можливості їх подальшого відновлення.

10. Доступ до персональних даних Замовників мають тільки особи, які мають безпосереднє відношення до внесення Замовлення Замовника в мобільний додаток. В інших випадках Виконавець не поширює персональні дані Замовника, а також не надає до них доступ третім особам без попередньої письмової згоди Замовника, за винятком випадків надання персональних даних за запитами уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства.

11. Оператор приймає такі заходи щодо запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Замовника:

11.1. Призначає працівників, відповідальних за організацію обробки персональних даних;

11.2. Застосовує організаційні і технічні заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Замовника, а саме:

11.2.1. Визначає загрози безпеки персональних даних при їх обробці в інформаційних системах персональних даних;

11.2.2. Організовує режим забезпечення безпеки приміщень, в яких розміщена інформаційна система, що перешкоджає можливості неконтрольованого проникнення або перебування в цих приміщеннях осіб, які не мають права доступу до цих приміщень;

11.2.3. Забезпечує збереження носіїв персональних даних;

11.2.4. Затверджує перелік осіб, які мають доступ до персональних даних, необхідний для виконання ними службових (трудових) обов’язків;

11.2.5. Використовує засоби захисту інформації, необхідні для запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних;

11.2.6. Оцінює ефективність вжитих заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних;

11.2.7. Забезпечує виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних та вжиття заходів;

11.2.8. Відновлює персональні дані, модифіковані або знищені внаслідок несанкціонованого доступу до них (за наявності технічної можливості такого відновлення);

11.2.9. Здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних і рівнем захищеності інформаційних систем персональних даних.

12. Замовник має право вимагати від Оператора уточнення (актуалізації) його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також відкликати свою згоду на обробку персональних даних шляхом подання Оператору відповідного запиту та (або) вимоги у письмовій формі рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або його особистого надання за місцем знаходження Оператора. Адреси підрозділів Оператора вказані у відповідному розділі сайту. Вказаний запит / вимога повинна містити номер основного документа, що посвідчує особу Замовника або його представника, відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав, адреса місця проживання Замовника, відомості, що підтверджують участь Замовника у відносинах з Оператором (номер договору, дата укладення договору, умовне словесне позначення і (або) інші відомості), або відомості, які іншим чином підтверджують факт обробки персональних даних Оператора, вимога про уточнення, блокуванні або знищення і персональних даних Замовника або повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних даних, підпис Замовника або його представника. Оператор зобов’язаний дати вмотивовану відповідь по суті запиту / вимоги Замовника протягом 30 календарних днів з дня його отримання.

Геолокаційні дані

13. Оператор за допомогою мобільного додатку отримує дані про місце знаходження Замовника (геолокаційні дані). Геолокаційні дані передаються Оператору тільки під час використання мобільного застосування. Замовник на свій розсуд може заборонити передачу геолокаційних даних шляхом зміни відповідних налаштувань свого мобільного пристрою.

14. Оператор отримує геолокаційні дані Замовника з метою визначення його місця розташування для подальшого надання інформації про місцезнаходження найближчих Виконавців.

Платіжні дані

15. Для отримання автомийних послуг, що надаються Виконавцями, безготівковим платежем з використанням банківських карт, Замовник може прив’язати банківську карту до свого абонентського телефонного номеру. Прив’язка банківської карти здійснюється Замовником самостійно в мобільному додатку шляхом вказівки наступних даних:

15.1. Номер банківської карти;

15.2. Термін дії банківської картки;

15.3. Прізвище та ім’я власника банківської карти;

15.4. Захисний код банківської картки.

16. Вибір способу оплати:

16.1. При першому старті програми, в процесі реєстрації після «додати Авто», на сторінці «Оплата»

16.2. В Профілі, вибрати розділ «Мої карти», самостійно вибрати і призначити для оплати одну з доданих карт або вибрати спосіб оплати через Google Pay або Apple Pay

16.3. Вибір оплати бонусами здійснюється на сторінці «Вибір оплати», де можна вказати суму, вибрати спосіб оплати бонусами або диференційований спосіб оплати гроші + бонуси.

Якщо користувач вибрав спосіб збереження карти, ввів номер карти, термін дії та cvv код, то при виборі суми і ОПЛАТУ послуг автомийки кошти будуть списуватися без підтвердження.

Якщо користувач вибрав спосіб оплати через Google Pay або Apple Pay, то при виборі суми і ОПЛАТУ послуг автомийки, кошти будуть списуватися з підтвердженням біометрії.

Додаток не зберігає дані банківських карт.

17. Можливі способи оплати послуги автомийки:

17.1. Користувач може оплатити послугу автомийки грошима тільки збереженою та призначеною картою в своєму Профілі в розділі «Мої карти» або на сторінці «Оплата» при першому старті додатку.

17.2. Користувач може оплатити послугу автомийки грошима за допомогою Gpay або Apple Pay, вибравши відповідний спосіб оплати в розділі «Мої карти» або на сторінці «Оплата» при першому старті додатку.

17.3. Користувач може оплатити послугу автомийки за допомогою нарахованих бонусів або використовувати диференційований спосіб оплати гроші + бонуси.

18. Додавання / видалення і збереження карти.

18.1. Карту можна додати та зберегти при першому старті програми, після додавання автомобіля, користувачеві буде запропоновано вибрати спосіб оплати або зберегти карту на сторінці «Оплата».

18.2. В Профілі, вибрати розділ «Мої карти», самостійно додати / видалити карту.

19. Оплата безготівковим платежем з використанням банківських карт здійснюється відповідно до правил міжнародних платіжних систем на принципах дотримання конфіденційності і безпеки здійснення платежу. Безпека наданих Замовником даних забезпечується відповідністю процедур вимогам стандарту безпеки даних індустрії платіжних карт (Payment Card Industry Data Security Standard), і ніхто, включаючи Оператора, не може їх отримати. Введення даних банківської карти здійснюється на захищеній платіжної сторінці банку-еквайра, що забезпечує можливість безготівкової оплати послуг. Додаток не зберігає дані платіжних карт Замовників.

Ідентифікатор пристрою

20. Зібрані дані про ідентифікатор пристрою не містить персональних даних Замовника.

21. Метою збору інформації про ідентифікатор пристрою є внутрішній облік користувачів мобільного додатка.

Історія замовлень

22. Оператор зберігає історію замовлень Замовника, а саме час створення Замовлення, адресу місця надання послуги, вартість послуги та інші дані, які вказуються при створенні Замовлення.

23. Метою збору інформації про історію Замовлень є поліпшення якості внесення Замовником Замовлення в мобільний додаток шляхом автоматичного заповнення деяких параметрів Замовлення з використанням раніше наданих даних, що дозволяє скоротити час створення Замовлення і його оплати.

Оновлення цієї Політики

24. В дану Політику можуть бути внесені зміни. Оператор має право вносити зміни на свій розсуд, у тому числі, але не обмежуючись, у випадках, коли відповідні зміни пов’язані зі змінами в законодавстві, яке застосовується, а також коли відповідні зміни пов’язані зі змінами в роботі Сайтів і Сервісів.

25. У разі якщо Оператором були внесені будь-які зміни в дану Політику, з якими Користувач не згоден, він може припинити використання Мобільного додатки «ICW Connect».

Calculate
the cost of MCO
Request a consultation
Your name:*

Phone:*

E-mail:

Comment:

I agree to the transfer of personal data according to
privacy policy.
* - Required fields

Thanks, Your application is accepted!
Start collaboration
Your name:*

Phone:*

Comment:

I agree to the transfer of personal data according to
privacy policy.
* - Required fields

Thanks, Your application is accepted!
Request a price
The company's managers will be happy to answer your questions and calculate the cost of services and prepare an individual commercial offer.
Your name:*

Phone:*

E-mail:*

Number of posts:*

Lot size:

m

m

Comment:

I agree to the transfer of personal data according to
privacy policy.
* - Required fields

Thanks, Your application is accepted!
Request a call back
Your name:*

Phone:*

Comment:

I agree to the transfer of personal data according to
privacy policy.
* - Required fields

Thanks, Your application is accepted!